Als u zelf wat  meer informatie wil zoeken dan moet u hier zijn!

Zelf informatie zoeken

Zoals voor zoveel andere thema’s en zeker bij alles wat over migratie, integratie, nationaliteit …. gaat, merken we dat de informatie vaak onvolledig is of vervormd wordt.


Maatschappelijke thema’s worden vaak vervormd vanuit het gedachtegoed, de ideologie en opvattingen van een bepaalde bron, partij, denktank. Mensne worden bang gemaakt en tegen mekaar opgezet. De mainstream media leveren voornamelijk sensationale berichten die vaak over rampen en dreiging gaan. Wetenschappelijke gegevens worden op een vereenvoudigde en populistische manier voorgesteld, som smet een misleidende maar sensationele titel.  


Kritische burgers die het nieuws willen volgen, moeten daarom naar objectieve informatie zoeken en het kaf van het koren onderscheiden.


Welke bronnen gebruikt vzw AZIZ ?


Basisduiding


MYRIA, het federaal Migratiecentrum (www.myria.be)

UNIA, het interfederaal Gelijkekansencentrum (www.unia.be)

MYRIA en UNIA zijn 2 onafhankelijke openbare instellingen die in 2014 ontstonden vanuit het vroegere CGKR (Centrum voor Gelijke Kansen en voor Bestrijding van Racisme).

De jaarverslagen Migratie en Diversiteit (vanaf 2000) van het CGKR waren basisinformatie.

- Myria analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en strijdt tegen mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op feitenkennis en respect voor mensenrechten.

o jaarrapporten Migratie in cijfers en rechten zijn basisdocumenten

o en meer interessante publicaties, o.a. over Belg worden,

- UNIA bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen. UNIA doet dit in een geest van dialoog, samenwerking en respect. UNIA behandelt individuele meldingen van discriminatie en werkt op een meer structurele manier op de maatschappelijke domeinen van onderwijs, werk, huisvesting, goederen en diensten, internet, welzijn, vrije tijd, media en politie.

o jaarrapporten over discriminatie n gelijke kansen

o meer interessante publicaties, o.a. over wetten en verdragen, statistieken …

Websites

- Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx

De Dienst Vreemdelingenzaken voert het vreemdelingenbeleid van de regering uit. Daar worden asielaanvragen ingediend, gezinshereniging en humanitaire visa aangevraagd.


- Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)

http://www.cgvs.be/nl

Het Commissariaat is een onafhankelijke instantie die bevoegd is om de asielaanvragen te onderzoeken en de hoedanigheid van vluchteling of de bijkomende bescherming te erkennen, te weigeren of in te trekken. Het levert aan erkende vluchtelingen en staatlozen attesten en documenten van burgerlijke stand af.

o Het Commissariaat werkt mee in het Europees Migratie-Netwerk (EMN) van de Europese Unie, Zie http://www.emnbelgium.be/nl/publication/jaarlijks-beleidsrapport-over-asiel-en-migratie-belgi%C3%AB-en-de-eu-2015-emn


- Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)

http://www.rvv-cce.be/nl

De RVV is een onafhankelijk administratief rechtscollege, waar beroep kan aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). 


- Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)

www.fedasil.be verleent materiële hulp aan asielzoekers in België, door rechtstreeks of met partners opvang en begeleiding te organiseren. Fedasil coördineert ook de programma's voor vrijwillige terugkeer, zorgt voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen en superviseert de opvangcentra in de gemeenten.

 

- Vreemdelingenrecht en IPR (Internationaal Privaat Recht)

De website www.vreemdelingenrecht.be : de meest complete wegwijzer voor alle juridische vragen in verband met vreemdelingen.

Er is ook een Juridische helpdesk die telefonisch of schriftelijk adviezen geeft


- Agentschap Integratie en Inburgering, dat het Vlaams beleid uitvoert

http://www.integratie-inburgering.be/


- European Country of Origin Information Network

www.ecoi.net biedt Engelstalige achtergrondinformatie over de herkomstlanden. Het richt zich voornamelijk tot personen die als asielzoeker bescherming zoeken en tot juristen en anderen die hun belangen verdedigen.


- Koning Boudewijnstichting

www.kbs-frb.be. Onafhankelijke pluralistische instelling die met geld van de Nationale Loterij onderzoek en projecten rond maatschappelijke thema’s mogelijk maakt  


- Nederlands expertisecentrum Pharos

www.pharos.nl dat informatie geeft over gezondheid en gezondheidszorg van migranten en vluchtelingen. Het ontwikkelt onderzoek en geeft trainingen. Op de website zijn rapporten te vinden en een elektronische nieuwsbrief.


- Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt. www.vluchtelingenwerk.be


- De vluchtelingendienst Mechelen, Romboutskerkhof 1, de lokale stedelijke dienst die juridisch advies geeft aan asielzoekers en vluchtelingen, en zinvolle activiteiten ontwikkelt. www.vluchtelingendienst.be


- De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

www.orcasite.be informeert werknemers zonder papieren (en degenen die hen begeleiden) over rechten en mogelijkheden om rechten af te dwingen. OR.C.A. brengt het perspectief van werknemers zonder papieren ook op de tafel telkens er wordt gesproken over ‘illegale arbeid’, ‘arbeidsmigratie’, en andere hete hangijzers.Nieuwsbrieven

Er is een groot aanbod aan nieuwsbrieven over asiel en vluchtelingen, vreemdelingenrecht, diversiteit, sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding enz…  Sommige nieuwsbrieven overlappen mekaar. De onderstaande nieuwsbrieven laten toe om de actualiteit te volgen.


- Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en Internationaal Privaatrecht (IPR)

www.vreemdelingenrecht.be

- M-weter (maatschappelijk hulpverlening van OCMW’s)

www.vvsg.be

- E-fugee, de maandelijkse nieuwsbrief van Vluchtelingenwerk VlaanderenBoeken

De Cock Michael,

- Op een onzeker uur. Verhalen van vluchtelingen, 2004 (ISBN 90 223 1827 3)

- Aller/Retour. De grenzen van fort Europa, 2010, met foto’s van Stephan Vanfleteren (ISBN 978 90 8542 171 9)

Deraeck Guido,

Culturen in meervoud. Aspecten van intercultureel (ped)agogisch handelen in onderwijs, vormingswerk en hulpverlening, 1999 ( ISBN 90 6303 8143)

Geldof Dirk,

- Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert, 2015 (978 94 6292 295 2)

- Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit, 2015 (978946292271 6)

Lleshi Bleri en Marc Van Den Bossche (eds),

Identiteit en interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel, 2010. ISBN 978 90 5487 688 5)

Maalouf Amin,

- Moorddadige identiteiten, 1999 (ISBN 90 6303 8100)

- De ontregeling van de wereld, 2010 (ISBN 978 90 445 1561 9)

Martinello M., A. Rea, Chr. Timmerman, J. Wets,

Nouvelles migrations et nouveaux migrants en Belgique. Nieuwe migraties en nieuwe migranten in België, 2010 (ISBN 978 90 382 1533 4)

Mortier Erwin en Blancquaert Lieve,

Niemand weet dat ik een mens ben. Minderjarige vluchtelingen en hun verhaal, 2010 (ISBN 978 90 234 5961 3)

Scheffer Paul,

- Het land van aankomst, 2007 (ISBN 978 90 234 19747)

- De vrijheid van de grens, 2016 (ISBN 978 90 4770 805 6)

Vanlerberghe Jennie,

Een mens op de vlucht. De klapdeur van onze gastvrijheid, 2002 (ISBN 90 5466 769 9)


En natuurlijk nog veel meer.

Zie o.a. op www.vluchtelingenwerk.be/documentatie


J. Goethals was in de context van AZIZ, zelf initiatiefnemer en mede-auteur van:


- Taissa Magomajeva. Dat was wat ik wilde zeggen

Uitgegeven door Pax Christi, Antwerpen, oktober 2009

Het boek bevat journalistieke stukken en gedichten van de overleden Tina Ismailova,  in het Russisch of Tsjetsjeens en vertaald in het Nederlands.

(ISBN 9789077022955)


- Toolkit voor de begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden door lokale vluchtelingenorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

Digitale uitgave: http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk#sub-208

Deze handleiding werd met steun van de Koning Boudewijnstichting en medewerking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, geproduceerd in het kader van vzw Gastvrij Netwerk


Share via e-mail Print